Veelgestelde vragen

Meest gestelde vragen

De taxateur kan de waarde hoger of lager vaststellen dan u had verwacht. De taxateur kan o.a. aan de hand van referenties (recent verkochte vergelijkbare objecten), achterstallig onderhoud of extreme afwijking van het object ten opzichte van wat gangbaar is tot een andere waarde komen. Iedere taxateur begrijpt dat een lager dan verwachtte waarde vervelend kan zijn voor de financiering of financiering zelfs onmogelijk maakt, maar mag zich hierdoor niet laten (ver)leiden. Dit is exact waar u een onafhankelijke taxateur voor inschakelt. Overleg vooraf over de minimaal te taxeren waarde is daarom niet mogelijk. Mocht een taxatie lager zijn dan het bedrag dat u verwacht had en krijgt u daardoor een financiering niet rond kunt u in de meeste gevallen uw aankoop ontbinden op basis van uw financieringsvoorbehoud. Overleg dit met uw financieel adviseur.

 • Zorg dat u (de eigenaar) en/of de bewoner thuis is;
 • Zorg ervoor dat u uw legitimatiebewijs kunt tonen;
 • Leg uw eigendomsbewijs en overige van belang zijnde akten klaar;
 • Leg eventuele tekeningen en plattegronden klaar;
 • Opgave verstrekken van recente en/of nog uit te voeren verbouwingen;
 • Opgave verstrekken van bekende gebreken;
 • Vooraf herstellen van (kleine) gebreken;
 • Zorg ervoor dat uw woning opgeruimd is;
 • Zorg ervoor dat alle ruimtes toegankelijk zijn.

Een taxatierapport is 6 maanden geldig. Na deze periode accepteren de meeste banken en verzekeraars het rapport niet meer. Het rapport even updaten met een nieuwe datum is niet toegestaan. Een gevalideerd taxatierapport is door het validatie-instituut vergrendeld na validatie. Het validatie-istituut moet dus toestemming geven voor een evt. update en of wijziging. In enkele gevallen wordt een update toegestaan maar moet de taxateur wel opnieuw het object bezoeken om nieuwe foto`s te maken en moeten kadastrale gegevens opnieuw worden opgevraagd. Immers in 6 maanden tijd kan er veel veranderen. Het is dus zaak dat u nadenkt over het moment waarop u laat taxeren.

Meestal is een taxatierapport binnen enkele dagen klaar. De snelheid is niet alleen afhankelijk van de taxateur maar ook van die van het eventuele validatie-instituut. Het kan voorkomen dat de taxateur de taxatie op korte termijn kan inplannen en uitwerken maar dat bij validatie blijkt dat er aanvullende documenten nodig zijn en/of dat er bij validatie nog onduidelijkheden zijn. Er kan dan gevraagd worden om aanvullende documenten, extra uitleg of andere zaken.

Het type taxatie heeft eveneens invloed op de snelheid. Zo kan de taxatie van bijvoorbeeld een appartement meer tijd in beslag nemen, doordat er informatie van een V.v.E. beheerder moet komen. Ook kan een taxatie van een woning welke verbouwd gaat worden langer duren. De taxateur moet o.a. ook de waarde na verbouwing vaststellen en beredeneren.

Een taxatierapport heeft vaak een totaalprijs, maar is opgebouwd uit verschillende losse onderdelen die tezamen de prijs vormen. Voor het maken van een volledig taxatierapport berekenen wij de volgende onderdelen:

 • Honorarium taxateur:
 • Validatiekosten;
 • Kadastrale leges;
 • Gemeentelijke leges;
 • Btw.

Op onze pagina Tarieven kunt u zien wat de kosten zijn voor een taxatierapport. Alvorens wij voor u aan de slag gaan bespreken wij eerst of er een betalingstermijn van 14 dagen wordt gehanteerd of dat de factuur ten tijde van de eigendomsoverdracht bij de notaris in rekening wordt gebracht. Beide is mogelijk.

De kosten die gemaakt worden voor het taxatierapport (ten behoeve van een financieringsaanvraag) zijn fiscaal aftrekbaar. Dit betekent in dat je ze éénmalig van het belastbaar inkomen in box 1 mag aftrekken, waardoor je over een lager bedrag inkomstenbelasting betaalt.

Taxaties moeten geheel onafhankelijk worden uitgevoerd. Er mag geen enkele vorm van belangenverstrengeling zijn. Uw verkopende makelaar mag uw nieuwe huis niet taxeren voordat uw oude huis daadwerkelijk eigendom is van uw koper. Uw aankoopmakelaar mag de taxatie van uw zojuist gekochte woning of appartement niet uitvoeren. In beide gevallen ontstaat er een belangenverstrengeling omdat de makelaar een belang heeft bij het slagen van de transactie.

 1. Kadastrale en gemeentelijke recherche;
 2. Vaststellen type woning en het opnemen van de bouwtechnische staat en staat van onderhoud;
 3. Controleren en opnemen van de interne afwerking en recente verbouwingen;
 4. Vaststellen van de toegepaste verduurzaming (isolatie en energiezuinigheid);
 5. De constructie en de gebruikte materialen en de kwaliteit ervan;
 6. Het inmeten van de inhoud en de oppervlakten van de woning conform de branchebrede meetinstructie NEN 2580;
 7. Foto-opname van de woning zowel in- als extern en eventuele overige aanhorigheden;
 8. Onderzoek naar bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en overige bijzondere lasten of beperkingen;
 9. De ligigng en de omgeving;
 10. Milieuaspectenonderzoek;
 11. Het bestemmingsplan;
 12. Funderingsonderzoek;

Nadat de taxateur alle informatie heeft verzameld, kan hij/zij beginnen om alles vorm te geven in een taxatierapport. Het rapport wordt naast alle informatie ook voorzien van foto’s en bijlagen.

Een Register Taxateur is hij/zij die als zodanig is ingeschreven in het NRVT. Het is de nieuwe variant van de vroegere “Beëdigde taxateur” of “Beëdigde Makelaar / Taxateur”. Waar vroeger een door de rechtbank beëdigde taxateur de taxaties deed, moet dit nu een “Register Taxateur” zijn. U kunt de taxateurs vinden via de website van het NRVT. Uiteraard is Taxatiebureau Teunissen ook ingeschreven bij het NRVT.

Een taxatierapport moet worden gevalideerd omdat dit in de meeste gevallen een eis is van uw financier. Deze weet immers dat een gevalideerd rapport is nagekeken op fouten, onregelmatigheden of slecht onderbouwde waarden. Het systeem van keuren, nakijken, controleren en het opleggen van uniformiteit en richtlijnen geeft een eerlijkere en meer betrouwbare vaststelling van waarden.

Indien u een gevalideerde taxatie heeft aangevraagd zal het validatie-instituut u een bevestigingsmail sturen als de opdracht is geaccepteerd door de taxateur. Hierbij wordt u gevraagd om de gegevens te bevestigen. Dit gebeurt i.v.m. Europese regelgeving. Taxatieopdrachten en de inhoud daarvan (wie bent u, wat laat u taxeren en waarom?) moeten schriftelijk vastgelegd worden. Dat mag sinds een aantal jaar ook via e-mail. U dient de gegevens dan ook te bevestigen voor een vlotte doorloop van het taxatieproces. De taxatievoorwaarden treft u u hier.

Een minnelijke waardering is een gezamenlijke taxatie waarbij twee taxateurs gezamenlijk de waarde vaststellen. Eén van de taxateurs is door u aangewezen en de andere door de belastingdienst (de belastingdienst heeft ook eigen taxateurs). Een minnelijke waardering kan worden aangevraagd bij de belastingdienst indien er een waarde van een onroerende zaak moet worden vastgesteld i.v.m. te heffen belastingen. Voorbeelden hiervan zijn een erfenis, bedrijfsbeëindiging waarbij een onroerende zaak van zakelijk naar privé gaat maar ook een familietransactie waarbij bijvoorbeeld kinderen van hun ouders kopen. Het doel van de minnelijke taxatie is het éénmalig en definitief vaststellen van de waarde voor belastingen.

Een gevalideerd taxatierapport is een standaard taxatierapport (voor wat betreft inhoud en indeling) dat is nagekeken en goedgekeurd door een “validatie-instituut”. Het rapport heeft de vorm van het type taxatierapporten dat in het hele land en door alle brancheorganisaties gebruikt wordt. Bovenaan het rapport staat welke partijen het rapport hebben vormgegeven.

Een taxatierapport van de woning is nodig bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening (hypotheek). In het taxatierapport wordt de marktwaarde van een woning vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Vaak wordt er gesproken over twee verschillende taxatierapporten namelijk gevalideerd en niet-gevalideerd.

Een validatie-instituut keurt taxatierapporten die individuele taxateurs indienen. De keuring houdt in dat er gekeken wordt naar volledigheid van het rapport, of het correct is ingevuld, of waardes voldoende zijn onderbouwt, of de betreffende taxateur het object mag taxeren enz. De validatie gebeurt volgens strikte normen, het toezicht op de validatie-instituten valt onder de verantwoordelijkheid van het NRVT.